Arhiva časopisa - broj 3, decembar 2014.

UVODNIK

AKTUELNO

Nasilje na sportskim priredbama

Pitanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim manifestacijama nije skorašnje ni kod nas, a ni u svetu. Sa ovim problemom su se suočile mnoge zemlje, a neke su uvođenjem drastičnih promena i novih organizaciono-funkcionalnih mehanizama uspele da u velikoj meri reše ovaj problem, ili bar da definišu jasne nadležnosti i procedure u sankcionisanju prestupnika

Sertifikati za pristup podacima zaštićenih određenim stepenom tajnosti

Potraga za uverenjem

U poslednjem periodu sve je aktuelnija tema sertifikacija fizičkih i pravnih lica, uključujući i subjekte iz oblasti privatnog obezbeđenja, za pristup podacima određenog stepena tajnosti. Javila se potreba i za određenim stručnim pojašnjenjima u vezi sa pitanjem da li važeći nacionalni propisi i međunarodno prihvaćene obaveze predstavljaju dovoljan pravni osnov za sertifikaciju svih zainteresovanih fizičkih i pravnih subjekata u Republici Srbiji

INTERVJU

ZORAN KEKOVIĆ, profesor na Fakultetu za bezbednost Univerziteta u Beogradu

Standardi nestabilno okruženje čine predvidivim

Ubrzani proces izrade međunarodnih, evropskih i nacionalnih standarda u oblasti bezbednosti je jako važan kako bi se unapredio postupak odgovora na vanredne situacije. Sve više smo suočeni sa najgorim scenarijima i, kao što je lepo rekla srpska književnica Svetlana Velmar Janković, “jedna plus jedna neverovatna situacija nisu dve neverovatne situacije nego jedna verovatna situacija”

TEMA BROJA

Sud časti pri Privrednoj komori Srbije

Neiskorišćena šansa za smanjenje nelojalne konkurencije

Iako praksa pokazuje da subjekti koji su tuženi pred Sudom časti u malom broju ponavljaju povrede odnosno izbegavaju kršenje poslovnog morala, slučajeva iz privatnog obezbeđenja gotovo da nema. Nameće se pitanje zašto nema motivacije da se nelojalna konkurencija spreči pokretanjem postupka pred Sudom časti

POSLOVNI SVET

Šta će biti sa bivšim kćerkama firmama EPS-a?

Neizvesna sudbina

Čelni ljudi u firmama za obezbeđenje koje su nekad bile u sastavu Elektroprivrede Srbije i od letos su na prodaji sumnjaju da će privatizacija biti uspešna i da ima ozbiljnih zainteresovanih kupaca. Na spisku za prodaju su: Kolubara-Usluge iz Lazarevca, Kostolac-Usluge iz Kostolca, Pro-Tent Obrenovac i Održavanje i usluge Novi Sad

JAVNE SLUŽBE

Služba 112

Unapređeni odgovor u hitnim i kritičnim situacijama

Služba 112 se uvodi da bi se građanima Evrope omogućilo da u svojoj ili u stranim zemljama u svim hitnim situacijama mogu da dobiju pomoć pozivanjem jednog jedinog, opšte poznatog, internacionalnog broja 112, kao i da se maksimalno skrati vreme reagovanja i poboljša kvalitet rada nadležnih hitnih službi

Privatno obezbeđenje u sistemu TETRA?

Korak ka efikasnijem i kvalitetnijem radu službi javne bezbednosti

Organizacije javne bezbednosti su, sa svoje strane, prihvatile TETRU kao visokokvalitetno rešenje za svoje komunikacione potrebe. Kvalitet standarda, njegova otvorenost, broj proizvođača opreme i uspeh na tržištu, garancija su da će se standard, a samim tim i proizvod, dalje razvijati, što će kroz kvalitetniji i efikasniji rad službi javne bezbednosti dovesti do veće sigurnosti i bezbednosti građana širom Evrope i sveta

BEZBEDNOST NA RADU

Procena rizika po bezbednost i zdravlje na radu

Poslodavac čuva radnika

O bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih u oblasti privatnog obezbeđenja, prema važećim propisima, brine poslodavac, jer je on taj koji radi procenu i preduzima mere da otkloni mogući rizik. Nameće se pitanje po kom pravnom osnovu će poslodavac procenjivati rizik u prostorijama klijenta

TRŽIŠTE

Analiza granice neobičajeno niske cene

Posao od kog se ne živi

Cena rada u pružanju usluga obezbeđenja na tržištu Srbije je najniža u poređenju sa 34 evropske države, što za posledicu ima rizik bankrota poslodavaca iz oblasti privatnog obezbeđenja, nemotivisanost angažovanih službenika obezbeđenja, loš kvalitet usluga i time povećanje ranjivosti štićenih objekata

STUDIJA SLUČAJA

Prigovor na neuobičajeno nisku cenu obezbeđenja

Ista komisija - dvostruki aršin

Kada odlučuju o prigovorima po istom pravnom osnovu - neuobičajeno niska cene usluga obezbeđenja - stavovi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki su različiti, čak i kada je istog personalnog sastava

TRENDOVI

Ima li saradnje između sektora osiguranja i obezbeđenja?

Uz manji rizik niža premija

Dok u sektoru obezbeđenja stalno insistiraju na poboljšanju saradnje i napominju da mere obezbeđenja nisu u fokusu osiguravača i da bi trebalo da odobravaju popuste ako postoje kvalitetne mere zaštite, osiguravači sa kojima smo razgovarali tvrde suprotno. Ipak, brokeri kažu da nemaju kompletnu sliku o tome kako se izvodi računica popusta na premiju, jer im osiguravači ne daju detalje koji se odnose na popuste koje inače primenjuju

Procena ugroženosti u vanrednim situacijama

Neophodnost ili forma

Izradom procene ugroženosti, svi subjekti markiraju svoju kritičnu infrastrukturu. Stvaraju se uslovi za formiranje snaga zaštite i spasavanja i opremanje neophodnim sredstvima. Nadležni organi MUP-a nemaju podatke koliko je procena do sada izrađeno, odnosno koliko je u procesu izrade. Činjenica je da se nešto radi, ali se ne primećuje sistemski pristup

DOGAĐANJA

Druga Konferencija o JPP-u u sektoru bezbednosti Srbije

Saradnja sve snažnija, ali se može unaprediti

Značajan napredak javno-privatne saradnje u sektoru bezbednosti je evidentan. Usvajanje Akcionog plana za unapređenje javno privatne saradnje na kraju Konferencije svakako je još jedan dokaz da je ovaj događaj bio uspešan. Prostor za unapređenje saradnje svakako postoji i dalje

Druga međunarodna konferencija Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti

Veća bezbednost, manja šteta

Kao najveći problemi u oblasti korporativne bezbednosti u Srbiji izdvojeni su nedostatak pratećih zakonskih akata, ali i nepostojanje svesti u većini kompanija o nužnosti funkcionisanja efikasnog sistema korporativne bezbednosti

Turizma nema bez sigurnosti

Konferencija Sigurnost u turizmu 2014

Američki turistički stručnjak Peter Tarlov kaže da turisti opraštaju elementarne nepogode, ali ne opraštaju terorizam. Po njegovom mišljenju trenutno su najveći globalni turistički rizici - bolesti i terorizam

TEHNOLOGIJE

Podrška za upravljanje rizicima

Satelitske tehnologije u borbi protiv poplava

Korišćenjem satelitskih radarskih snimaka, poput TerraSAR - Ks, u kombinaciji sa optičkim i snimcima pomoćnih podataka, omogućava se korak dalje u razvoju informacionih usluga za bolju podršku upravljanja rizicima

DETEKTIVI

Zakonsko uređenje detektivskih usluga

Privatni istražitelji po evropskim standardima

Jedan od nužnih koraka u procesu evropskih integracija Srbije predstavlja i unapređenje nacionalnog zakonodavstva i ukupne regulative, odnosno usaglašavanje domaćeg pravnog sistema sa pravnim tekovinama i standardima zemalja Evropske unije. Od tih principa se u osnovi polazilo i u pripremama za izradu Zakona o detektivskoj delatnosti, u koji su ugrađena rešenja koja već postoje u zakonodavstvima zemalja iz bližeg okruženja

REGION

Analiza poslovanja zaštitarskog tržišta u Hrvatskoj

Sve pada, osim broja zaposlenih!

Iako je došlo do povećanja broja zaposlenih u sektoru privatne zaštite, u periodu od 2011. do 2013. ostvaren je veliki pad ukupnih prihoda od čak 14,3. Osnovni razlog navedenoj disproporciji porasta broja zaposlenih uz pad ukupnih prihoda može se pripisati kontinuiranom negativnom trendu smanjenja cena usluga fizičke zaštite, kao posledice nelojalne tržišne utakmice sa sve izraženijom primenom dampinških cena

Crna Gora

Privatno obezbeđenje bez javno-privatnog partnerstva i sa njim

U Crnoj Gori, normativizaciju privatnog obezbeđenja inicirao je, sproveo i nadzire MUP, bez javne rasprave i učešća stručne javnosti. U Srbiji je, sa druge strane, taj proces inicirala stručna javnost, odnosno Udruženje za privatno obezbeđenje

Konferencija Sigurnost gradova
Konferencija Sigurnost gradova
Konferencija Sigurnost gradova
Zaštita
Svet osiguranja